کلم-بنفش-هیبرند-ردکینگ
کلم بنفش هیبرید
رقم Red King F1
شرکت تاکادا ژاپن

کلم-برگ-قرمز-روبی-مارت
کلم بنفش هیبرید
رقم Ruby Mart F1
شرکت هانکوک سید کره جنوبی
tS-560--کلم-سبز-هیبرید
کلم سبز هیبرید
رقم TS-560 F1
شرکت تاکادا ژاپن

کلم-سبز-رقم-نوژا
کلم سبز هیبرید
رقم NOZHA F1
شرکت بیوموتور