چغندر لبویی هیبرید رقم DETROIT F1

دوره رسیدگی ۵۵ تا ۶۰ روز بعد از کاشت

وزن متوسط ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم

می‌تواند تا ۳۰ روز بعد از رسیدگی، بدون ترک خوردگی، بد رنگی و بد طعم شدن در مزرعه باقی بماند

اندازه غده آن تا ۳۰۰ گرم می‌تواند افزایش یابد

بسته بندی:

پاکت ۵۰۰ گرمی