پیاز-سفید-MTN روز بلند
پیاز سفید روز بلند استاندارد
رقم White Sweet Spanish
شرکت MTN ترکیه