هندوانه-هیبرند-تاکادا-چارلستون-گری
هندوانه هیبرید
رقم Charleston Gray
شرکت تاکادا ژاپن