کلم سبز هیبرید رقم NOZHA F1

مشخصات محصول:

  • هد فشرده و با رنگ سبز تیره، طول دوره رسیدگی ۸۰ روز بعد از انتقال نشاء
  • هد نیمه تخت، وزن ۲/۳۰ تا ۳ کیلوگرم
  • مقاوم به فوزاریوم (FOC)

بسته بندی:

  • قوطی ۱۰۰ گرمی