کودمایع-ارگانیک-لومبریکو
کود LOMBRICO 24% AH

کود-محلول-6-8-9
کود LOMBRICO FOLIAR 9-8-6

کود-مایع-ال---آلفا-آمینو-اسید-24
کود AMINOLOM ENZIMATICO 24%

کود-آمینو-oleico
کودAMINOLOM OLEICO

کود-محرک-زیستی-برای-گل-دهی
کود AMINOLOM FLORACION

کود-نیتروژن-محلول-لومبریکو-ان
کود LOMBRICO N

کود-محلول-9-3-6
کود LOMBRICO FOLIAR 6-3-9

کود-وادار-به-شکوفه-کردن-mas-flor
کود LOMBRICO MAS FLOR

کود-اصلاح-کننده-شوری
کودCONTRASAL

کود-محرک-رشد-و-برطرف-کننده-کننده-کمبود-های-عمومی-گیاه
کود AMINOLOM COMPLEX

کود-پتاس-محلول-لومبریکو-کی
کود LOMBRICO K

کود-brotolom
کود BROTOLOM COBRE

کود-حفاظت-گلهای-بریده-شده-vida-flor
کود LOMBRICO VIDA FLOR

کود-محلول-پتاس
کود AMINOLOM OLIBRIX

کود-محرک-رشد-عمومی-گیاه
کود NOBRICO STAR

کود-محلول-3-3-12
کودLOMBRICO FOLIAR 12-3-3

محلول-کلیسم-همراه-با-آمینو-اسید
کود AMINOLOM CALCIO

کود-عصاره-درخت-tut-x
کودLOMBRICO TUT-X

کود-محرک-زیستی-برای-ریشه-زنی
کود NOBRICO ENRAIZANTE