تره-فرنگی-استاندارد-کارنتان.
تره فرنگی استاندارد
رقم CARENTAN
شرکت گریفین سیدز آمریکا