مشخصات محصول
طول دوره رسیدگی 110 - 95 روزه
دارای ساقه های به طول حدود 22 - 24 سانتیمتر و قطر 5 سانتیمتر
دارای برگ های سبز تیره و ساقه های ترد و طریف به رنگ سفید - سبز
دارای طعم خوب و مطبوع، مناسب برای تازه خوری
دارای رشد سریع و عملکرد خوب و سازگاری بالا به شرایط محلی