خرداد ۷, ۱۳۹۸
گموز-یا-جرب--Scab

گموز یا جرب خیار Scab

گموز یا جرب خیار (Scab) عامل بیماری:  Cladosporium cucumerinum علائم بیماری گموز اغلب در خیار شایع است، اما می‌تواند روی طالبی، کدو تنبل و کدو خورشتی […]
خرداد ۵, ۱۳۹۸
آنتراکنوز-Anthracnose-خیار

آنتراکنوز خیار Anthracnose

آنتراکنوز خیار بیشتر در خیار، خربزه و هندوانه یافت می‌شود و می‌تواند گیاه را از مرحله گیاهچه تا هنگامی که به مرحله میوه‌دهی می‌رسد، مورد حمله قرار دهد.
خرداد ۴, ۱۳۹۸
پژمردگی-ورتیسیلیومی-خیار

پژمردگی ورتیسیلیومی خیار Verticillium wilt

پژمردگی ورتیسیلیومی (Verticillium wilt) عامل بیماری: Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum علائم بیماری این بیماری بر روی تمام خانواده کدوئیان تاثیر می‌گذارد. به طور کلی، ظهور علائم […]
خرداد ۱, ۱۳۹۸
پژمردگی ساقه و ریشه فوزاریومی Fusarium root and stem rot

پژمردگی ساقه و ریشه فوزاریومی خیار Fusarium root and stem rot

پژمردگی ساقه و ریشه فوزاریومی (Fusarium root and stem rot). علائم بیماری خیار و ملون به شدت به این بیماری حساس هستند. در خیار علائم 6 تا 8 هفته پس از کشت به صورت علائم زرد کم رنگ در پایه ساقه ظاهر می‌شود.
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

بیماری لکه موجی خیار Alternaria leaf blight

بیماری لکه موجی Alternaria leaf blight. علائم بیماری یکی از بیماری های شایع در طالبی است و اهمیت کمتری در خیار، هندوانه و کدو دارد. علائم ابتدا در سطح بالایی برگ به صورت نقاط کوچک، دایره ای و قهوه‌ای مایل به زرد
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
بوته-میری-یا-مرگ-گیاهچه--Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه (Damping-off) عامل بیماری: بوته میری ناشی از قارچ هایی همچون فوزاریوم، پیتیوم و رایزوکتونیا و … است. Pythium spp., Rhizoctonia solani, […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

سفیدک سطحی یا حقیقی یا پودری Powdery mildew

سفیدک سطحی یا حقیقی یا پودری (Powdery mildew) عامل بیماری: Golovinomyces cichoracearum (synonym = Erysiphe cichoracearum), Podosphaera xanthii (synonym = Sphaerotheca fuliginea) علائم بیماری تمام خانواده […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸
سفیدک-داخلی-یا-دروغی-یا-سرخه-یا-کرکی-(Downy-mildew)

سفیدک داخلی یا دروغی یا سرخی یا کرکی خیار Downy mildew

سفیدک داخلی یا دروغی یا سرخه یا کرکی (Downy mildew)عامل بیماری: قارچ Pseudoperonospora cubensis. علائم در ابتدا به صورت لکه‌های کلروتیک کوچک در برگ‌های پیر و سپس در برگ‌های جوانتر ظاهر می‌گردد.