تیر ۳۰, ۱۳۹۹
سوختگی-گلگاه-خیار-(Blossom-end-rot-on-cucumber) 

سوختگی گلگاه خیار (Blossom-end rot on cucumber) 

سوختگی گلگاه خیار (Blossom-end rot on cucumber)  علائم بیماری سوختگی گلگاه خیار به صورت یک لکه‌ای تیره و عمدتا سیاه رنگ در انتهای میوه نمایان می‌شود. […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

بدفرمی میوه خیار Deformation of cucumber fruit 

بدفرمی میوه خیار (Deformation of cucumber fruit)  علائم بیماری شکل سیلندری و صاف میوه خیار نقش بسزایی در بازارپسندی میوه دارد اما در برخی مواقع در […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹
تلخی-میوه-خیار

تلخی میوه خیار (Cucumber bitterness)

تلخی میوه خیار (Cucumber bitterness)  علائم در شرایط طبیعی، تلخی میوه خیار در ابتدای میوه خیار و به مقدار کمتری در پوست آن وجود دارد اما […]
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
آفتاب-سوختگی-خیار-(Sunscald)

آفتاب سوختگی خیار (Sunscald)

آفتاب سوختگی خیار (Sunscald) علائم بیماری زمانی که میوه ها در معرض تابش شدید آفتاب قرار می‌گیرند، بخش‌هایی از میوه بصورت نواحی خشک و سفید رنگ […]
خرداد ۸, ۱۳۹۸
پژمردگی-باكتریایی-Bacterial-wilt-خیار

پژمردگی باكتریایی خیار Bacterial wilt

علائم بیماری پژمردگی باكتریایی در خیار و خربزه نسبت به کدو و هندوانه شدیدتر است. علائم بیماری با پژمردگی آغاز می‌شود که ممکن است به یک شاخه محدود شود و یا کل گیاه را آلوده کند.
خرداد ۷, ۱۳۹۸
گموز-یا-جرب--Scab

گموز یا جرب خیار Scab

گموز یا جرب خیار (Scab) عامل بیماری:  Cladosporium cucumerinum علائم بیماری گموز اغلب در خیار شایع است، اما می‌تواند روی طالبی، کدو تنبل و کدو خورشتی […]
خرداد ۵, ۱۳۹۸
آنتراکنوز-Anthracnose-خیار

آنتراکنوز خیار Anthracnose

آنتراکنوز خیار بیشتر در خیار، خربزه و هندوانه یافت می‌شود و می‌تواند گیاه را از مرحله گیاهچه تا هنگامی که به مرحله میوه‌دهی می‌رسد، مورد حمله قرار دهد.
خرداد ۴, ۱۳۹۸
پژمردگی-ورتیسیلیومی-خیار

پژمردگی ورتیسیلیومی خیار Verticillium wilt

پژمردگی ورتیسیلیومی (Verticillium wilt) عامل بیماری: Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum علائم بیماری این بیماری بر روی تمام خانواده کدوئیان تاثیر می‌گذارد. به طور کلی، ظهور علائم […]
خرداد ۱, ۱۳۹۸
پژمردگی ساقه و ریشه فوزاریومی Fusarium root and stem rot

پژمردگی ساقه و ریشه فوزاریومی خیار Fusarium root and stem rot

پژمردگی ساقه و ریشه فوزاریومی (Fusarium root and stem rot). علائم بیماری خیار و ملون به شدت به این بیماری حساس هستند. در خیار علائم 6 تا 8 هفته پس از کشت به صورت علائم زرد کم رنگ در پایه ساقه ظاهر می‌شود.