بهمن ۴, ۱۳۹۹
بیماری-شکافتگی-ریشه-هویج-(Root-splitting,-Root-cracking)

بیماری شکافتگی ریشه هویج (Root splitting, Root cracking)

شکافتگی ریشه هویج (Root splitting, Root cracking) علائم بیماری: در این عارضه، ریشه گیاه هویج دچار ترک‌های عمودی شده که معمولا این ترک‌ها عمیق بوده و […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۸
نماتدهای-گره-ریشه-هویج

نماتدهای گره ریشه هویج Carrot root knot nematodes

نماتدهای گره ریشه هویج Carrot root knot nematodes عامل بیماری: Meloidogyne incognita, M. javanica, M. hapla and M. arenaria نماتدها موجودات کرمی شکل و کوچکی هستند […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
پوسیدگی-نرم-باکتریایی-هویج-Bacterial-soft-rot-of-carrot

پوسیدگی نرم باکتریایی هویج Bacterial soft rot of carrot

پوسیدگی نرم باکتریایی هویج Bacterial soft rot of carrot عامل بیماری: Pectobacterium carotovorum علائم بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی به صورت یک پوسیدگی نرم، لزج و آبکی […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
لکه-برگی-سرکوسپورایی-هویج

لکه برگی سرکوسپورایی هویج Cercospora leaf blight of carrot

لکه برگی سرکوسپورایی هویج Cercospora leaf blight of carrot عامل بیماری: Cercospora carotae علائم بیماری  علائم بیماری لکه برگی سرکوسپورایی می‌تواند بر روی تمامی اندام‌های هوایی […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

پوسیدگی سیاه هویج Carrot black rot

پوسیدگی سیاه هویج (Carrot black rot) عامل بیماری: Alternaria radicina علائم بیماری پوسیدگی سیاه هویج سبب مرگ گیاهچه (damping-off)، ایجاد آلودگی در برگ و طوقه، بلایت […]
بهمن ۸, ۱۳۹۸
لکه-برگی-آلترناریایی-هویج-Alternaria-leaf-spot

لکه برگی آلترناریایی هویج Alternaria leaf spot

لکه برگی آلترناریایی هویج Alternaria leaf spot عامل بیماری: Alternaria radicina, Alternaria dauci علائم بیماری علائم بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج به صورت لکه‌های زوایه‌دار خاکستری […]
دی ۲۹, ۱۳۹۸
پوسیدگی-پیتیومی-هویج

پوسیدگی پیتیومی هویج Carrot cavity spot

پوسیدگی پیتیومی هویج Carrot cavity spot عامل بیماری: Pythium sulcatum, Pythium violae علائم بیماری علائم بیماری پوسیدگی پیتیومی هویج بصورت لکه‌های غالباً بیضی‌شکل و افقی در […]