بامیه CLEMSON SPINELESS OP

مشخصات محصول:

  • زمان اولین برداشت: ۴۵ روز پس از کشت
  • بوته قوی با عملکرد بالا
  • میوه به رنگ سبز تیره و بدون خار
  • متحمل به ویروس موزائیک (YVMV)