طالبی استاندارد SAMSORI

متوسط رس با بوته‌ای قوی و پربرگ

میوه گرد با پوستی مشبک و شیارهای زرد

وزن میوه حدود ۲/۵ – ۲ کیلوگرم

بافت درونی میوه سبز رنگ و سفت با اندازه حفره داخلی متوسط

بسیار شیرین و خوش طعم

بسته بندی:

پاکت ۵۰۰ گرمی