کاهو استاندارد رقم TROPICAL LETTUCE

تیپ لولوبیوندا (Lollo bionda)

اندازه هد ۴۰ * ۲۸ سانتیمتر

وزن هد: حدودا ۶۵۰ گرم

مقاوم به ویروس موزائیک کاهو (LMV)

متحمل به آب و هوای گرم و مرطوب