هویج استاندارد رقم NANTES 

مشخصات محصول

  • زودرس – متوسط رس با پوشش برگی خوب
  • تیپ نانتس، شکل ریشه سیلندری و یکنواخت (طول ۲۰ – ۱۷ سانتیمتر)
  • دارای ته گرد در زمان رسیدگی
  • متحمل به گرما برای تولید در تابستان و پاییز
  • مناسب برای تازه خوری
  • محتمل به شکنندگی و مناسب برای برداشت مکانیزه

بسته بندی:

  • قوطی ۵۰۰ گرمی