مشخصات محصول
طول دوره رسیدگی حدود 95 - 100 روز
مناسب برای کشت در پاییز
طول ریشه حدود 21 سانتیمتر
وزن هر ریشه حدود 200 گرم و دارای رنگ نارنجی خوش رنگ و جذاب