گوجه-فرنگی-هیبرند-روناش
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Ronash F 1
شرکت اگروتیپ آلمان

گوجه-فرنگی-هامون
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Hamoon F1
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

گوجه-فرنگی-2398
گوجه فرنگی هیبرید
رقم ZD2398
شرکت CNUS چین

گوجه-فرنگی-pangea
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Pangea F1
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

گوجه-فرنگی-رونیکا
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Ronika1168 F1
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

گوجه-فرنگی-هیبرند-مونالیزا
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Mona Lisa F1
شرکت اگروتیپ آلمان

گوجه-zd-1930
گوجه فرنگی هیبرید
رقم ZD 1903 F1
شرکت پانگز چین

گوجه-فرنگی-هیبرند-سوپرامبانا
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Super Urbana F1
شرکت اگروتیپ آلمان

گوجه-آیلین
گوجه فرنگی هیبرید
رقم AYLIN F1