کلم-برگ

کلم برگ

                 بنفش              سبز

کلم-گل

گل کلم

کلم-چینی

کلم چینی

کلم-قمری-سبز-و-بنفش

کلم قمری

                  بنفش                  سبز