کلم-قمری-بنفش-هیبرید-blue-sky
کلم قمری بنفش هیبرید
رقم BLUE SKY
شرکت اگروتیپ آلمان

کلم-قمری-سبز-هیبرید-ax-88-85
کلم قمری سبز هیبرید
رقم AX 88-85 F1
شرکت اگروتیپ آلمان

کلم-قمری-سمین
کلم قمری سبز هیبرید
رقم samin F1
شرکت پانگز چین