پیاز زرد هیبرید رقم EARLY SUPER SELECT ،F1
پیاز روز کوتاه زرد هیبرید
رقم Early Super Select F1
شرکت اگروتیپ آلمان
دزلایت-اگروتیپ-بذر dez light f1
پیاز روز کوتاه زرد هیبرید
رقم Dez Light F1
شرکت اگروتیپ آلمان
پیاز زرد کوتاه halil f1
پیاز روز کوتاه زرد هیبرید
رقم Halil F1
شرکت اگروتیپ آلمان
پیاز-زرد-1-DEZ-STAR-گیریفین
پیاز روز کوتاه زرد هیبرید
رقم Dez Star F1
شرکت گریفین سید اینترنشنال آمریکا