هندوانه-استاندارد-اگروتیپ
هندوانه استاندارد
رقم Crimson Sweet
شرکت اگروتیپ آلمان

هندوانه-1098
هندوانه هیبرید
رقم ZD 1098 F1
شرکت CHAI Tai

هندوانه-cnus008
هندوانه هیبرید
رقم CNUS 008
شرکت سی ان یو اس چین

هندوانه-هیبرند-کالیفرنیا
هندوانه هیبرید
رقم Crimson Sweet F1
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

هندوانه-zd-1298
هندوانه هیبرید
رقم ZD 1298 F1
شرکت Chia Tai