هندوانه شوگربیبی

هندوانه-شوگر-بینی-پانگز
هندوانه هیبرید
رقم Sugar Baby
شرکت پانگز چین

هندوانه-هیبرید-شوگر-بیبی-کالیفرنیا
هندوانه هیبرید
رقم Sugar Baby
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا