بذر-ذرت-touno
ذرت هیبرید سینگل کراس
رقم TOUNO F1
شرکت ASGEN ترکیه
بذر-ذرت-سحر
ذرت شیرین
رقم SAMIM F1
شرکت CNUS چین
بذر-ذرت-مانا
ذرت شیرین
رقم MANA F1
شرکت CNUS چین