خربزه-هیبرند-گالیا
خربزه هیبرید
رقم GALIA
شرکت کالیفرنیا هیبریدز آمریکا

خربزه-هیبرید-گالیا-cnus-4016
خربزه هیبرید
رقم GALIA
شرکت CNUS

خربزه-گالیا-galia
خربزه هیبرید
رقم GALIA
شرکت All Lucky Seeds

خربزه-گالیا-پانگز
خربزه هیبرید
رقم GALIA F1
شرکت پانگز چین

خربزه-گالیا-آنیکا-
خربزه هیبرید
رقم ANIKA F1
شرکت پانگز چین