خربزه-استاندارد-رقم-jaune-des-canaries
خربزه استاندارد
رقم Jaune Des Canaries
شرکت کالیفرنیا وجتبل سیدز آمریکا