ترب-سفید-مینو-ارلی-korean
تربچه سفید هیبرید
رقم Mino early (Korean)
شرکت کلاش سیدز هندوستان

ترب-سفید-مینو-ارلی-korean
تربچه سفید هیبرید
رقم Mino early (Remo)
شرکت کلاش سیدز هندوستان