دی ۲۲, ۱۳۹۹
بیماری لهیدگی باکتریایی پیاز Onion bacterial mushy rot

بیماری لهیدگی باکتریایی پیاز (Onion bacterial mushy rot)

لهیدگی باکتریایی پیاز (Onion bacterial mushy rot) عامل بیماری لهیدگی باکتریایی پیاز، باکتری‌های Pectobacterium carotovorum pv. Carotovorum و Dickeya chrysanthemi می‌باشند که بیشتر در زمان انبار […]