مهر ۱۴, ۱۴۰۰
موزائیک-ایرانی-ذرت-(Maize-iranian-mosaic-virus

موزائیک ایرانی ذرت (Maize iranian mosaic virus, MIMV)

موزائیک ایرانی ذرت (Maize iranian mosaic virus, MIMV) عامل بیماری: این بیماری توسط یک گونه ویروسی با نام ویروس موزائیک ایرانی ذرت (Maize iranian mosaic virus, […]
مرداد ۲۰, ۱۴۰۰
پر-نشدن-دانه‌های-بالایی-ذرت-و-زردی-در-حاشیه-برگ‌ها

کمبود پتاسیم ذرت (Potassium deficiency in corn)

کمبود پتاسیم ذرت (Potassium deficiency in corn) عامل بیماری: در بروز این عارضه که منجر به پر نشدن دانه‌های بالای ذرت و زردی حاشیه برگها می‌شود، […]
مرداد ۴, ۱۴۰۰
بیماری-کوتولگی-زبر-ذرت-(Maize-rough-dwarf-virus,-MRDV)

بیماری کوتولگی زبر ذرت (Maize rough dwarf virus, MRDV)

کوتولگی زبر ذرت (Maize rough dwarf virus, MRDV) عامل بیماری: ویروس Maize rough dwarf virus (MRDV) از خانواده Reoviridae با ساختاری چندوجهی و دارای ژنوم RNA […]
تیر ۱۵, ۱۴۰۰
پوسیدگی-باکتریایی-ساقه-ذرت-(Bacterial-stalk-rot-of-corn)

پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت (Bacterial stalk rot of corn)

پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت (Bacterial stalk rot of corn) عامل بیماری: باکتری Dickeya zeae این باکتری گرم منفی و دارای پرگنه های گرد و سفید متمایل […]
خرداد ۲۶, ۱۴۰۰
بیماری پوسیدگی-زغالی-ذرت

پوسیدگی زغالی ذرت (Charcoal rot of corn)

پوسیدگی زغالی ذرت (Charcoal rot of corn) عامل بیماری: قارچ Macrophomina phaseolina علایم بیماری قارچ عامل بیماری عموما در مرحله گیاهچه و یا در هنگام رسیدن […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰
سیاهک-معمولی-ذرت-(Common-Smut-of-Corn)

سیاهک معمولی ذرت (Common Smut of Corn)

سیاهک معمولی ذرت (Common Smut of Corn) عامل بیماری سیاهک معمولی ذرت: قارچ Ustilago maydis علایم بیماری علایم بیماری سیاهک معمولی ذرت را می‌توان روی تمام […]