آذر ۲۶, ۱۳۹۸
بیماری-لکه-برگی-باکتریایی-فلفل

بیماری لکه برگی باکتریایی فلفل Bacterial spot

بیماری لکه برگی باکتریایی فلفل Bacterial spot عامل بیماری: Xanthomonas euvesicatoria علایم بیماری: علایم بیماری لکه برگی باکتریایی فلفل به صورت لکه‌هایی بر روی برگ، ساقه […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۸
پژمردگی-باکتریایی-فلفل-Bacterial-wilt

پژمردگی باکتریایی فلفل Bacterial wilt

پژمردگی باکتریایی فلفل (Bacterial wilt) عامل بیماری: (Ralstonia solanacearum (synonym=Burkholderia solanacearum, Pseudomonas solanacearum علائم بیماری: عامل پژمردگی باکتریایی فلفل ممکن است در مزرعه روی تک گیاه […]