گوجه-فرنگی-گلخانه-ای-اسکارلت-f1
گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید
رقم Scarlet F1
شرکت ZHONGGYANYN چین

گوجه-فرنگی-گلخانه-ای-ترمه
گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید
رقم Termeh F1
شرکت ZHONGGYANYN چین

گوجه-فرنگی-چری-samurai
گوجه فرنگی چری هیبرید
رقم Samurai F1
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

گوجه-فرنگی-برتا
گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید
رقم BERTA F1
شرکت ZHONGGYANYN چین

گوجه-هلا
گوجه فرنگی هیبرید
رقم HELA F1
شرکت ZHONGGYANYN چین