بذر پیاز روز بلند

پیاز روز بلند

پیاز قرمز     پیاز صورتی    پیاز سفید    پیاز طلایی