پیاز صورتی هیبرید رقم RED EXCEL ،F1
پیاز روز کوتاه صورتی هیبرید
رقم Red Excel F1
شرکت اگروتیپ آلمان