پیاز سفید هیبرید رقم EARLY WHITE ،F1
پیاز روز کوتاه سفید هیبرید
رقم Early White F1
شرکت اگروتیپ آلمان