هویج استاندارد نانتس اگروتیپ
هویج استاندارد
رقم NANTES
شرکت اگروتیپ آلمان

هویج-هیبرید-رقم-نانتس-آگری-آبتیشن-فرانسه
هویج هیبرید
رقم NANTES F1
شرکت AGRI OBTENTIONS

هویج-استاندارد-نانتس-گریفین
هویج استاندارد
رقم NANTES
شرکت گریفین سیدز اینترنشنال

هویج-استاندارد-kuroda
هویج استاندارد
رقم KURODA
شرکت وین سید نیوزیلند

هویج-هیبرید-نانتس-f1-گریفین
هویج هیبرید
رقم NANTES F1
شرکت گریفین سید اینترنشنال آمریکا

هویج-هیبرید-دوریان
هویج هیبرید
رقم DORIANNA F1
شرکت اگروتیپ آلمان

هویج-هیبرند-نانتس-بیوموتور-سید-چین
هویج هیبرید
رقم NANTES F1
شرکت بیوموتور سید چین