مارچوبه-استاندارد-مری-واشنگتن
مارچوبه استاندارد
رقم Mary Washington IMP
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا