فلفل-کشیده-هیبرند-ردمن
فلفل کشیده هیبرید
رقم Red Man F1
شرکت One King چین

فلفل-کشیده-هیبرند-نورما
فلفل کشیده هیبرید
رقم NORMA F1
شرکت اگروتیپ آلمان

فلفل-کشیده-هیبرند-indam-67-f1
فلفل کشیده هیبرید
رقم INDAM 67 F1
شرکت ایندام سیدز هندوستان

فلفل-کشیده-هیبرید-گلخانه-ای-tamler
فلفل کشیده هیبرید گلخانه‌ای
رقم TAMLER F1
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

فلفل-کشیده-هیبرید-cool
فلفل کشیده هیبرید
رقم COOL F1
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

فلفل-کشیده--ZD-1598
فلفل کشیده هیبرید
رقم ZD 1598 F1
شرکت پانگز چین

فلفل-کشیده--sHAHAB
فلفل کشیده هیبرید
رقم SHAHAB F1
شرکت One King چین