بذر بذر فلفل دلمه هیبرید بذر فلفل دلمه استاندارد فلفل دلمه کالیفرنیا واندر

فلفل-دلمه-ای-هیبرند
فلفل دلمه هیبرید
رقم BHARATH F1
شرکت ایندام سیدز هندوستان

فلفل-دلمه-ای-استاندارد-گریفین
فلفل دلمه هیبرید
رقم CALIFORNIA WONDER F1
شرکت گریفین سید اینترنشنال آمریکا

فلفل-دلمه-ای-استاندارد-جنتیک
فلفل دلمه استاندارد
رقم CALIFORNIA WONDER
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا

فلفل-دلمه-ای-کالیفرنیا-واندر
فلفل دلمه استاندارد
رقم CALIFORNIA WONDER
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

فلفل-دلمه-ای-هیبرند-کالیفرنیا-واندر-F1
فلفل دلمه هیبرید
رقم CALIFORNIA WONDER F1
شرکت وهان هانیان سیدز چین

فلفل-استاندارد-california-wonder-0
فلفل دلمه استاندارد
رقم CALIFORNIA WONDER
شرکت ایندام سیدز هندوستان

فلفل-دلمه-ای-استاندارد-کالیفرنیا-واندر
فلفل دلمه استاندارد
رقم CALIFORNIA WONDER OP
شرکت گریفین سید اینترنشنال آمریکا

فلفل-دلمه-استاندارد-اگروتیپ
فلفل دلمه استاندارد
رقم CALIFORNIA WONDER OP
شرکت اگروتیپ آلمان