خربزه-شایگان-هیبرید shaygan
خربزه هیبرید
رقم Shaygan F1
شرکت ALL LUCKY SEEDS
خربزه هیبرید الا ella
خربزه هیبرید
رقم ELLA F1
شرکت پانگز چین
خربزه-ادلا
خربزه هیبرید
رقم ADELLA F1
شرکت پانگز چین