بامیه-هیبرید-هاریت
بامیه هیبرید
رقم HARITH F1
شرکت بهارات هندوستان

بامیه-هیبرید-clemson-spineless
بامیه هیبرید
رقم CLEMSON SPINELESS F1
شرکت کلاش سیدز هندوستان

بامیه-استاندارد-clemson-spineless-op
بامیه استاندارد
رقم CLEMSON SPINELESS OP
شرکت کلاش سیدز هندوستان