بادمجان-هیبرید-کلاسیک-رقم-F1
بادمجان هیبرید کلاسیک
رقم Long Purple F1
شرکت وهان هانیان سیدز چین

بادمجان-هیبرند-کلاسیک-eg-302
بادمجان هیبرید کلاسیک
رقم EG 302
شرکت CNUS چین

بادمجان-کلش-SHADOW
بادمجان هیبرید کلاسیک
رقم SHADOW F1
شرکت کلاش سیدز هندوستان