دی ۱۱, ۱۳۹۹
نماتد ساقه و پیاز (stem and bulb nematode)

نماتد ساقه و پیاز (stem and bulb nematode)

نماتد ساقه و پیاز (stem and bulb nematode) عامل بیماری: عامل بیماری نماتد ساقه و پیاز موجودی میکروسکوپی به نام نماتد Ditylenchus dipsaci می‌باشد. طول آن […]