بهمن ۱۶, ۱۴۰۰

پروانه میوه و شاخه خوار بادمجان Leucinodes orbonalis GUENEE

پروانه میوه و شاخه خوار بادمجان Leucinodes orbonalis GUENEE پروانه میوه و شاخه خوار بادمجان Eggplant fruit and shoot borer (EFSB) از پر خسارت ترین آفات […]