دی ۲۲, ۱۳۹۸
آنتراکنوز-فلفل-Anthracnose

آنتراکنوز فلفل Anthracnose

آنتراکنوز فلفل (Anthracnose) عامل بیماری : Colletotrichum capsici, C. gloeosporioides, C. coccodes, C. acutatum. علایم بیماری: بیماری آنتراکنوز فلفل می‌تواند در تمام مراحل رشدی، کل قسمت‌های […]
دی ۲۱, ۱۳۹۸
کپک-سفید-فلفل-White-Mold

کپک سفید فلفل White Mold

پوسیدگی ساقه اسکلروتینیایی یا کپک سفید فلفل (White Mold (Pink Rot Watery Soft Rot  عامل بیماری: Sclerotinia sclerotiorum علایم بیماری اولین علایم بیماری کپک سفید فلفل […]
دی ۱۴, ۱۳۹۸
سفیدک-پودری-فلفل

سفیدک پودری فلفل Powdery mildew

سفیدک پودری فلفل Powdery mildew عامل بیماری: (Leveillula taurica (anamorph: Odiopsis sicula علایم بیماری بیماری سفیدک پودری فلفل در مراحل اولیه آلودگی سبب ایجاد لکه‌های سبز […]