دی ۲۲, ۱۳۹۸
آنتراکنوز-فلفل-Anthracnose

آنتراکنوز فلفل Anthracnose

آنتراکنوز فلفل (Anthracnose) عامل بیماری : Colletotrichum capsici, C. gloeosporioides, C. coccodes, C. acutatum. علایم بیماری: بیماری آنتراکنوز فلفل می‌تواند در تمام مراحل رشدی، کل قسمت‌های […]
دی ۲۱, ۱۳۹۸
کپک-سفید-فلفل-White-Mold

کپک سفید فلفل White Mold

پوسیدگی ساقه اسکلروتینیایی یا کپک سفید فلفل (White Mold (Pink Rot Watery Soft Rot  عامل بیماری: Sclerotinia sclerotiorum علایم بیماری اولین علایم بیماری کپک سفید فلفل […]
دی ۱۴, ۱۳۹۸
سفیدک-پودری-فلفل

سفیدک پودری فلفل Powdery mildew

سفیدک پودری فلفل Powdery mildew عامل بیماری: (Leveillula taurica (anamorph: Odiopsis sicula علایم بیماری بیماری سفیدک پودری فلفل در مراحل اولیه آلودگی سبب ایجاد لکه‌های سبز […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۸
بیماری-لکه-برگی-باکتریایی-فلفل

بیماری لکه برگی باکتریایی فلفل Bacterial spot

بیماری لکه برگی باکتریایی فلفل Bacterial spot عامل بیماری: Xanthomonas euvesicatoria علایم بیماری: علایم بیماری لکه برگی باکتریایی فلفل به صورت لکه‌هایی بر روی برگ، ساقه […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۸
پژمردگی-باکتریایی-فلفل-Bacterial-wilt

پژمردگی باکتریایی فلفل Bacterial wilt

پژمردگی باکتریایی فلفل (Bacterial wilt) عامل بیماری: (Ralstonia solanacearum (synonym=Burkholderia solanacearum, Pseudomonas solanacearum علائم بیماری: عامل پژمردگی باکتریایی فلفل ممکن است در مزرعه روی تک گیاه […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۸
آفتاب-سوختگی-فلفل-Sunscald

آفتاب سوختگی فلفل Sunscald

آفتاب سوختگی (Sunscald) علائم: آفتاب سوختگی عارضه‌ای محیطی می‌باشد که در آن قسمتی از میوه فلفل که در معرض آفتاب قرار می‌گیرد، علایم آفتاب سوختگی را […]
آذر ۱۱, ۱۳۹۸
سوختگی-گلگاه-فلفل

سوختگی گلگاه فلفل Blossom-end rot

سوختگی گلگاه فلفل (Blossom-end rot) علائم: اولین علائم سوختگی گلگاه فلفل قابل مشاهده در عارضه سوختگی گلگاه به صورت لکه‌های آب سوخته در نواحی نزدیک به […]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
بیماری-موزاییک-خفیف-فلفل-پیسک-فلفل

بیماری موزائیک خفیف (پیسک) فلفل (Pepper Mottle)

عامل بیماری ویروس (Pepper mottle virus (PepMoV است. علف های هرز و گیاهان خانواده سولاناسه می‌تواند پناهگاه ویروس باشد. این ویروس می‌تواند از طریق مکانیکی و هرس کردن هم منتقل گردد.
بهمن ۸, ۱۳۹۷
موزاییک-خیار-بیماری

بیماری ویروس موزائیک خیار (Cucumber Mosaic)

عامل بیماری ویروس Cucumber mosaic virus می باشد. دامنه میزبانی این ویروس بسیار وسیع است و دارای گسترده‌ترین طیف میزبان‌ها در بین تمامی ویروس های گیاهی است. بیش از ۱۲۰۰ گونه از انواع گیاهان تک لپه و دو لپه را شامل می شود.