مرداد ۱۳, ۱۴۰۰
بیماری ویروس-موزائیک-هندوانه

ویروس موزاییک هندوانه (Watermelon Mosaic Virus)

ویروس موزاییک هندوانه Watermelon Mosaic Virus عامل بیماری: Watermelon Mosaic Virus (WMV) علائم بیماری ویروس موزاییک هندوانه متعلق به جنس Potyvirus است که به طور ناپایا […]