مشخصات محصول
طول دوره رسیدگی حدود 80 - 90 روز
زودرس
مناسب برای بازار و تازه خوری
شکل ریشه یکنواخت و فوق العاده با شکنندگی کم
شکل ریشه سیلندری، اندازه ریشه 18 - 22 سانتیمتر
با ته گرد در زمان رسیدگی کامل
رنگ نارنجی فوق العاده خوشرنگ
دارای بوته قوی با برگ هایی به رنگ سبز تیره، پوست بیرونی هویج صاف و بدون شیار
مقاوم به بیماری آلترناریا (در زمستان با رطوبت بالا برگ های آن دارای مقاومت خوبی به بیماری دارند)