بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
لکه-برگی-سرکوسپورایی-هویج

لکه برگی سرکوسپورایی هویج Cercospora leaf blight of carrot

لکه برگی سرکوسپورایی هویج Cercospora leaf blight of carrot عامل بیماری: Cercospora carotae علائم بیماری  علائم بیماری لکه برگی سرکوسپورایی می‌تواند بر روی تمامی اندام‌های هوایی […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

پوسیدگی سیاه هویج Carrot black rot

پوسیدگی سیاه هویج (Carrot black rot) عامل بیماری: Alternaria radicina علائم بیماری پوسیدگی سیاه هویج سبب مرگ گیاهچه (damping-off)، ایجاد آلودگی در برگ و طوقه، بلایت […]
بهمن ۸, ۱۳۹۸
لکه-برگی-آلترناریایی-هویج-Alternaria-leaf-spot

لکه برگی آلترناریایی هویج Alternaria leaf spot

لکه برگی آلترناریایی هویج Alternaria leaf spot عامل بیماری: Alternaria radicina, Alternaria dauci علائم بیماری علائم بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج به صورت لکه‌های زوایه‌دار خاکستری […]
دی ۲۹, ۱۳۹۸
پوسیدگی-پیتیومی-هویج

پوسیدگی پیتیومی هویج Carrot cavity spot

پوسیدگی پیتیومی هویج Carrot cavity spot عامل بیماری: Pythium sulcatum, Pythium violae علائم بیماری علائم بیماری پوسیدگی پیتیومی هویج بصورت لکه‌های غالباً بیضی‌شکل و افقی در […]
دی ۲۲, ۱۳۹۸
آنتراکنوز-فلفل-Anthracnose

آنتراکنوز فلفل Anthracnose

آنتراکنوز فلفل (Anthracnose) عامل بیماری : Colletotrichum capsici, C. gloeosporioides, C. coccodes, C. acutatum. علایم بیماری: بیماری آنتراکنوز فلفل می‌تواند در تمام مراحل رشدی، کل قسمت‌های […]
دی ۲۱, ۱۳۹۸
کپک-سفید-فلفل-White-Mold

کپک سفید فلفل White Mold

پوسیدگی ساقه اسکلروتینیایی یا کپک سفید فلفل (White Mold (Pink Rot Watery Soft Rot  عامل بیماری: Sclerotinia sclerotiorum علایم بیماری اولین علایم بیماری کپک سفید فلفل […]
دی ۱۴, ۱۳۹۸
سفیدک-پودری-فلفل

سفیدک پودری فلفل Powdery mildew

سفیدک پودری فلفل Powdery mildew عامل بیماری: (Leveillula taurica (anamorph: Odiopsis sicula علایم بیماری بیماری سفیدک پودری فلفل در مراحل اولیه آلودگی سبب ایجاد لکه‌های سبز […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۸
بیماری-لکه-برگی-باکتریایی-فلفل

بیماری لکه برگی باکتریایی فلفل Bacterial spot

بیماری لکه برگی باکتریایی فلفل Bacterial spot عامل بیماری: Xanthomonas euvesicatoria علایم بیماری: علایم بیماری لکه برگی باکتریایی فلفل به صورت لکه‌هایی بر روی برگ، ساقه […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۸
پژمردگی-باکتریایی-فلفل-Bacterial-wilt

پژمردگی باکتریایی فلفل Bacterial wilt

پژمردگی باکتریایی فلفل (Bacterial wilt) عامل بیماری: (Ralstonia solanacearum (synonym=Burkholderia solanacearum, Pseudomonas solanacearum علائم بیماری: عامل پژمردگی باکتریایی فلفل ممکن است در مزرعه روی تک گیاه […]