اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

بیماری لکه موجی Alternaria leaf blight

بیماری لکه موجی Alternaria leaf blight. علائم بیماری یکی از بیماری های شایع در طالبی است و اهمیت کمتری در خیار، هندوانه و کدو دارد. علائم ابتدا در سطح بالایی برگ به صورت نقاط کوچک، دایره ای و قهوه‌ای مایل به زرد
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
بوته-میری-یا-مرگ-گیاهچه--Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه Damping-off

بوته میری یا مرگ گیاهچه (Damping-off) عامل بیماری: بوته میری ناشی از قارچ هایی همچون فوزاریوم، پیتیوم و رایزوکتونیا و … است. Pythium spp., Rhizoctonia solani, […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

سفیدک سطحی یا حقیقی یا پودری Powdery mildew

سفیدک سطحی یا حقیقی یا پودری (Powdery mildew) عامل بیماری: Golovinomyces cichoracearum (synonym = Erysiphe cichoracearum), Podosphaera xanthii (synonym = Sphaerotheca fuliginea) علائم بیماری تمام خانواده […]