گوجه-فرنگی-هیبرند-روناش
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Ronash F 1
شرکت اگروتیپ آلمان

گوجه-فرنگی-استاندارد-سوپراسترین
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Super Strain B
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا

گوجه-فرنگی-استاندارد-سوپر-چیف
گوجه فرنگی استاندارد
رقم Super Chief
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا

گوجه-فرنگی-pangea
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Pangea F1
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

گوجه-فرنگی-هیبرند-مونالیزا
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Mona Lisa F1
شرکت اگروتیپ آلمان

گوجه-فرنگی-هامون
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Hamoon F1
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا

گوجه-فرنگی-هیبرند-سوپرامبانا
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Super Urbana F1
شرکت اگروتیپ آلمان

گوجه-فرنگی-رونیکا
گوجه فرنگی هیبرید
رقم Ronika1168 F1
شرکت کالیفرنیا هایبریدز آمریکا