چغندر-لبویی-هیبرند-رقم-detroit-f1
چغندر لبویی هیبرید
رقم Detroit F1
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا