پیاز سفید هیبرید رقم EARLY WHITE ،F1
پیاز روز کوتاه سفید هیبرید
رقم Early White F1
شرکت اگروتیپ آلمان
پیاز روز کوتاه وایت گرانو
پیاز روز کوتاه سفید استاندارد
رقم White Grano
شرکت جنتیک اینترنشنال آمریکا